PRO MAKLÉŘE: Znáte rozdíly mezi územním plánem, regulačním plánem a územní studií?

Autor: Markéta Mazancová, datum: 30.3.2022

Tyto pojmy vás budou zajímat vždy, když začnete prodávat pozemek nebo něco k rekonstrukci. Pokud se nejedná vysloveně o rybník či pole kdesi v tramtárii, pokaždé je dobré se informovat, co na pozemku je a není možné stavět.

 PRO MAKLÉŘE: Znáte rozdíly mezi územním plánem, regulačním plánem a územní studií?

Územní plán

Jeho úkolem je stanovit, kde by co v obci mohlo stát a kde se smí a nesmí stavět. Trochu odborněji lze říci, že územní plán pomáhá obci chránit: urbanistickou koncepci neboli plošné a prostorové uspořádání, její hodnoty, zasazení do krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. 
 
Územní plán je možné měnit alespoň jednou za čtyři roky (u větších obcí to bývá i častěji). K návrhu nového plánu se mohou vyjadřovat i občané. Na jejich připomínky se může, ale i nemusí brát ohled. 


Regulační plán

Úkolem regulačního plánu je stanovit podmínky využití pozemků, umístění a uspořádání staveb, ochrana hodnot a charakteru území a vytváření příznivého prostředí.

Co to znamená v praxi? V zastavěném území může RP nahrazovat územní rozhodnutí a zároveň je pro územní rozhodnutí závazný. V nezastavěné oblasti je to jinak, tam územní rozhodnutí nahradit nemůže. 
 
V čem se liší od územního plánu a od zásad územního rozvoje?
Rozdíl je v tom, pro jak velkou oblast se ten či onen dokument zpracovává. Územní plány (ÚP) se zpracovávají pro obce a zásady územního rozvoje (ZÚR) se pak zpracovávají pro kraje. Dokumenty musí být navzájem v souladu.

Územní studie

Územní studie se řadí mezi územně plánovací podklady, které slouží k ověření možných změn. 
 
Kdy je potřeba nechat územní studii vypracovat?
Podmínka vypracování územní studie může někdy pěkně zkomplikovat stavbu domu. O nutnosti nechat vypracovat územní studii se dočtete v územním plánu. Jinak řečeno, bez územní studie nedostanete štempl na stavební povolení - pokud je vyžadována.
 
Jak nechat studii vypracovat?
Zadavatelem územní studie je úřad územního plánování nebo obecní úřad.  Pokud tedy potřebujete územní studii, řeknete příslušnému úřadu, ať ho nechá vypracovat, a úřad po vás potom může chtít, abyste za vypracování částečně nebo plně zaplatili.  Cena studie nebývá úplně nejnižší a dosahuje několika desítek tisíc. Výjimkou není pro představu ani cena studie okolo 60-80.000,-Kč. 

Urbanistická studie

Když už jsme u těch studií, ještě představíme urbanistickou studii. Jedná se o dokument, který se používá k ověření urbanistické koncepce pro regulační (územní) plán obce a pro získání různých řešení. Řeší nejen urbanistické, ale i technické a architektonické podmínky využití území. Ta vás vlastně v praxi ani moc zajímat nebude. 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: