Jak na zlé sousedy: Znáte přestupek proti občanskému soužití?

Autor: Markéta Mazancová, datum: 28.7.2023

Prodáváte nemovitost a sousedi vám úmyslně maří vaši práci? Možná si tím kompenzují spory z minulosti, anebo zkrátka nemají co na práci a ve vyvolávání a udržování sporů se vyžívají. Obojí je možné. Naštěstí existuje způsob, jak se bránit. 

 Jak na zlé sousedy: Znáte přestupek proti občanskému soužití?

Co je to přestupek proti občanskému soužití?

Podle přestupku proti občanskému soužití je možné řešit spory jakými je např. urážka na cti, naschvály, neúmyslné ublížení na zdraví apod. Sousedské spory lze řešit podle ustanovení § 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „zákon o některých přestupcích“ nebo také „zák. č. 251/2016 Sb.“).

Jaký orgán řeší přestupek proti občanskému soužití?

Pokud se někdo dopustí tohoto přestupku, pak jej řeší místně příslušný správní orgán. Je tedy rozhodující, kde daný člověk přestupek spáchal, nikoliv kde má trvalé bydliště. Součinnost postižené osoby ze spáchání přestupku je během řízení nezbytná tehdy, pokud se jedná například o urážku na cti, o schválnosti apod. Souhlas postižené osoby není potřeba tehdy, pokud se jedná např. o diskriminační charakter přestupku. 
 
 

 Jak na zlé sousedy: Znáte přestupek proti občanskému soužití?

Jak se řízení zahajuje?

Řízení se zahajuje výlučně z úřední moci, a to ve většině případů i se souhlasem osoby přímo postižené. Nejsnáze zahájíte řízení o přestupku tak, že jej oznámíte Policii ČR (případně Vojenské policii), nebo jinému správnímu orgánu (§ 73 zákona č. 250/2016 Sb.). Pokud jste přestupek oznámili např. na Policii ČR, je její povinností přestupek začít řešit.

V oznámení o podezření na spáchání přestupku musí být uvedené: 
- kdo je podezřelým z přestupku (pokud je znám);
- popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován;
- místo a čas spáchání přestupku;
- zákonné ustanovení, které obsahuje skutkovou podstatu předmětného přestupku;
- důkazní prostředky, které jsou vám známé. 

TIP:Pokud vás tedy soused nějak výrazně uráží nebo dělá jiné naschvály apod., pak je zkrátka nejjednodušší zavolat Policii ČR. Ta má povinnost se vaší záležitostí začít zabývat.
 
Podle § 74 zákona č. 250/2016 Sb. je u některých přestupků potřeba tzv. předšetřování. Během něj Policie podstoupí určité kroky ke zjištění, kdo je potenciálním pachatelem přestupku, a dále se zajistí důkazy nezbytné pro následující dokazování v rámci přestupkového řízení. V takovém případě  se však bude spíše jednat o přestupek proti občanskému soužití, kvůli kterému došlo k ublížení na zdraví z nedbalosti. U ostatních přestupků policie pouze zjišťuje, kdo je podezřelým.

Jak je to s urážkou na cti?

Jedná se o jeden z nejhojnějších přestupků proti občanskému soužití. Tohoto přestupku se může dopustit i právnická osoba. Pachatelem je pouze ten, kdo se dopustí „hrubé urážky na cti”. Problémem však je, že není možné přesně stanovit, co lze považovat za formu urážky na cti. Zpravidla se bude jednat o hrubé vulgární výrazy a jiné vážné formy urážek, nikoliv tedy o nesprávné oslovení vysokoškolským titulem a podobné banality. 

Pokud se přestupek dostane ke správnímu řízení, prioritou správního orgánu je strany usmířit. Ne vždy se však obviněný z přestupku k orgánu dostaví. A pokud se dostaví, nebývá vždy svolný k usmíření. Pokud je nezájem o usmíření očividný, teprve tehdy se přistupuje k dalšímu správnímu řízení.

Přestupku se může dopustit i právnická osoba

U právnických osob se bude nejčastěji jednat např. o diskriminaci kvůli odlišnostem - kvůli jinému etnickému původu, náboženství, jazyku, příslušnosti k národnostní menšině apod. 

Jak vysoké hrozí pokuty?

Do 5 000 Kč zaplatí ten, jenž jiného urazil na cti tím, že ho vydal v posměch nebo mu ublížil na cti. 


Do 20 000 Kč je možné uložit pokutu za to, že: 
- jinému ublížil z nedbalosti na zdraví,
- úmyslně narušil občanské soužití např. vyhrožováním újmou na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, způsobit újmu na základě „diskriminace” (kvůli rady, sexuální orientaci apod.)
 
Pokutu vyšší než 30 000 Kč je možné uložit tomu, kdo se přestupku dopouští opakovaně i po nabytí právní moci rozhodnutí o spáchání přestupku. 

Kdy může přestupku využít makléř?

Typickým příkladem je, když vám nepřizpůsobivý soused maří prodej nemovitosti. Například chodí za zájemci a šíří o něm (nepravdivé) pomluvy, nebo pokud dělá jiné naschvály, které brání tomu, abyste nemovitost prodali za maximální možnou cenu. Je pravdou, že „zlomyslný” soused umí pořádně otrávit život. V případě, že se rušivě projevuje už při samotném prodeji, může zájemce od koupě odradit a přirozeně tak snižuje cenu nemovitosti. 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: