Pro makléře: Hlasování „per rollam” v SVJ

Datum: 17.5.2023, autor: Markéta Mazancová

Hlasování per rollam (neboli oběžníkem) je snadný a rychlý způsob, jak rozhodovat o záležitostech v bytových domech. Neochota vlastníků bytů přijít na shromáždějí už díky tomu nemusí být tak velkou překážkou. 

Ani zjednodušení pravidel hlasování v SVJ zcela nepomohlo tomu, aby nedostatečná účast na shromáždění dokázala paralyzovala fungování SVJ. Skvělým nástrojem, jak neúčast na schůzích obejít, je tzv. „per rollam” (neboli oběžník). Pojďme si ale nejprve připomenout, jak hlasování v SVJ funguje.
Jak probíhá hlasování v SVJ? 
Nejdůležitějším orgánem SVJ je shromáždění, jehož členy tvoří vlastníci jednotek. Členem SVJ se tak stanete ve své podstatě nedobrovolně - automaticky s nabytím bytové jednotky. Neznamená to však, že byste se povinně museli účastnit shromáždění nebo hlasovat. Nikdo tedy nemůže být nucen k tomu, aby jakkoliv hlasoval nebo vyjadřoval svůj názor. 


A to bývá často kamenem úrazu. Pakliže se totiž člen SVJ rozhodne nezúčastnit shromáždění. Může se snadno stát, že se společenství stane neusnášeníschopným, čímž paralyzuje chod SVJ. 
Kolik hlasů mají jednotliví vlastníci? 
Neplatí, že co jeden člen společenství, to hlas. Při hlasování má totiž každý vlastník jednotky takový počet hlasů, jaký odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech domu a pozemku. Trochu komplikovanější je to s hlasováním manželů nebo spoluvlastníků, jejichž hlas je nedělitelný. Z toho vyplývá, že musí vždy hlasovat jednotně, případně si mohou zvolit zástupce, který bude hlasovat za ně. V případě, že se nevyjádří jednotně, má se za to, že se hlasování zdrželi. Počet hlasů lze snadno zjistit z katastru nemovitostí.


INFO: Nový občanský zákoník zavedl nižší hlasovací kvórum. Díky tomu podle zákona již není potřeba 100% většina hlasů nebo jiná kvalifikovaná většina. Pro schválení návrhu nyní postačuje nadpoloviční většina přítomných hlasů, přičemž shromáždění musí být usnášeníschopné. Potřebu vyššího kvóra hlasů stanovuje zákon nebo stanovy.
Kdy je SVJ usnášeníschopné? 
K přijetí většiny rozhodnutí (ve formě usnesení) bývá potřeba většina všech hlasů, přičemž kladně se musí k řešené otázce vyjádřit většina z nich. V některých případech je však možné potřebný počet hlasů upravit ve stanovách.

 Pro makléře: Hlasování „per rollam” v SVJ

Kdy je výhodné využít hlasování per rollam?
Formou oběžníku (per rollam) je možné schvalovat veškeré návrhy, které byly neúspěšně schvalovány na řádném shromáždění kvůli nedostatku hlasů. Návrh na hlasování per rollam je možné navrhnout do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání shromáždění svoláno. V některých případech shromáždění vůbec nemusí být svoláno a rovnou je možné rozhodnout pomocí oběžníku. Tehdy nástroj per rollam plně nahrazuje shromáždění.
 
POZOR: Hlasování per rollam nevzniká automaticky ze zákona, je třeba, aby bylo dáno stanovami společenství.
 

Jaký je průběh hlasování per rollam? 

Statutární orgán obvykle doručuje oběžník členům SVJ do schránek (poštou nebo přímým vhozením). Povolené je také zaslání dokumentu e-mailem. Lhůta na vyjádření se k listině trvá 15 dnů. Samotné vyjádření by mělo proběhnout tak, že členové SVJ zašlou své vyjádření výboru SVJ. Je třeba si tedy uvědomit, že v případě hlasování per rollam nestačí souhlas většiny vlastníků, kteří hlasovali. V případě nejasností, jaký počet hlasů či účasti je potřeba, je dobré nahlédnout do stanov společenství.
 
Po uplynutí lhůty pro vyjádření jsou výsledky hlasování vyvěšené na nástěnce v příslušném domě nebo/a jsou rozeslány e-mailem. 
Co říká o per rollam zákon? 
Rozhodnutí mimo zasedání SVJ se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v §1194 až §1222. Rozhodování mimo zasedání se pak věnují § 1211 až §1214 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení smí být per rollam učiněná rozhodnutí mimo zasedání, kdy je nutné učinit bezodkladné rozhodnutí o určitých záležitostech a zároveň v takových případech, 

!!!! Občanský zákoník pojem per rollam nepoužívá, takovéto označení pro rozhodování mimo zasedání společenství vlastníků bylo praxí osvojeno ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Zde je definováno v § 175 jako pojem používaný pro rozhodování mimo valnou hromadu obchodních společností !!!

Co dělat, když nepřinese oběžník dost hlasů? 

Jak již bylo řečeno, nikdo nemůže být k hlasování nucen. Snadno se tedy stane, že se nepodaří získat usnášeníschopný počet hlasů ani pomocí per rollam. V takovém případě může společenství vlastníků požádat o rozhodnutí soud. 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: