Jak na odvolání daru pro nevděk nebo pro nouzi

Hodná babička darovala byt vnoučkovi. Teď sama nemá na chleba. Maminka věnovala dům synovi, ten ji ale začal slovně urážet a bít. Kdy je možné dar odvolat?

Který zákon řeší darovací smlouvu?

Darovací smlouva je závazkovým právním vztahem, který upravuje občanský zákoník v ustanovení § 2055 a násl. 


Z toho vyplývá, že darovací smlouva zavazuje k určitému plnění a vzniká zde vztah mezi dárcem a obdarovaným. Dárce převádí bezplatně vlastnické právo k určité movité nebo nemovité věci a nebo se zavazuje, že tak učiní do budoucna. Na druhou stranu obdarovaný nabídku přijímá. Zde je podstatné, že darovací smlouva zavazuje, a to obě strany. Obdarovaného pak zavazuje k tomu, že se bude „slušně chovat” a v případě nouze nenechá dárce „umřít hlady.” 

 Jak na odvolání daru pro nevděk nebo pro nouzi

Slib nestačí

Ukážeme si to na příkladu: Rodiče vám slíbili, že vám brzy věnují svou chatu, a proto jste se rozhodli, že investujete do její opravy více než milion korun. Po nějaké době se však začali nečekaně o chatu zajímat i vaši sourozenci a jejich partneři. V takovém případě bohužel příslib darování nestačí a je vám k ničemu. Nevěste však hlavu, pakliže můžete prokázat, že jste do rekonstrukce investovali, máte nárok na náhradu.

Co je to odvolání daru?

V ideálním případě se strany na vrácení daru dohodnou. Jedná se o ideální postup, který však ne vždy funguje. Dárce následně může od darovací smlouvy odstoupit. 


Občanský zákoník umožňuje dva případy, kdy je možné odvolat dar: 
- případ nouze,
- odvolání daru pro nevděk.


Odvolání daru pro nevděk

I když darování většinou probíhá z dobré vůle a ze sympatií k dané osobě, dárce většinou předpokládá, že obdarovaný bude alespoň trochu vděčný. Pokud ale obdarovaný „zvlčí” a vděčně se nechová, je možné od darovací smlouvy za určitých podmínek odstoupit. 
 
Podle soudní praxe se za nevděk považuje hrubé a soustavné porušování etických norem společnosti, které musí dosahovat značné intenzity. Za takové porušování lze považovat hrubé urážky, fyzické násilí, neposkytnutí potřebné pomoci ve stáří apod.  V některých případech je možné za nevděk považovat i zjevné porušení dobrých mravů vůči blízké osobě. 
 
Co může dárce požadovat? 
Může požadovat vrácení celého daru. Pokud však ale nemovitost již stihl prodat, může požadovat uhrazení obvyklé tržní ceny. 
 
Může dar odvolat i dědic? 
Ano. V případě, kdy dárce nemohl od darovací smlouvy odstoupit z důvodu vyšší moci, je odvolání daru dědicem možné.


Jak postupovat pro vrácení daru? 
Nejprve musí dárce vyzvat obdarovaného k vrácení daru. Pokud se tak nestane, lze přistoupit k soudnímu řízení. Pokud „větříte”, že vrácení daru neproběhne hladce, určitě je vhodné jej vyzvat písemně. Kromě identifikace nemovitosti by ve výzvě mělo být popsáno, jakých špatných mravů se měl obdarovaný dopustit. Určitě se vyplatí pro řešení situace oslovit advokáta, který se na danou problematiku specializuje. 


Promlčení vrácení daru

Zákon stanovuje promlčecí lhůtu pro odvolání daru pro nevděk v délce jednoho roku. Tato lhůta začíná běžet v okamžiku, kdy obdarovaný dárci ublížil nebo v den, kdy se o dárce o prohřešku dozvěděl. Dědicové pak mají pro odvolání daru lhůtu jednoho roku od smrti dárce. Po uplynutí lhůty může obdarovaný ještě zkusit institut „opožděného odvolání daru.” 


Pro odvolání daru pro nouzi není lhůta stanovená!

Odvolání daru pro nouzi

Typický příklad: Hodná babička rozdala svým vnoučatům veškerý svůj majetek. V průběhu života však zjistila, že ji důchod nevystačí na živobytí. I na takovou situaci zákon pamatuje. Pokud nemá daná osoba prostředky k vlastní výživě, může soud uložit, aby obdarovaný dar vrátil, nebo aby za něj zaplatil obvyklou cenu. Jestliže dárce požaduje peníze, smí žádat pouze tolik, aby se dostal z nouze a místo vrácení daru  mu obdarovaný poskytne prostředky k výživě.


Co když je obdarovaný také v nouzi? Pak dar vracet nemusí a ani nemusí poskytnout jakékoliv jiné plnění. Stejně tak nemusí nic plnit tehdy, pokud si dárce způsobil nouzi úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pakliže tedy bude výše zmíněná babička karbanit na hracích automatech, je to její problém a nic vracet nemusíte. 


Vztahuje se možnost odvolání daru na dědice dárce? Ne. Nevztahuje. Dědicové dárce odvolání daru nárokovat nemohou.


Závěrem

Darování nemovitosti by si měl každý dobře promyslet, protože cesta k vrácení daru je velmi trnitá a někdy i nemožná. Pakliže se někdo rozhodne např. věnovat byt a nadále v něm bydlet, rozhodně by se měl pojistit věcným břemenem doživotního užívání.


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: