Minimum makléře: Sledování změn v katastru přehledně a detailně

Datum: 25.9.2020, autor: Markéta Mazancová

V současnosti je do služby sledování změn registrováno 34 676 aktivních uživatelských účtů. Od začátku roku díky ní uživatelé obdrželi více než 3 miliony zpráv sledování změn. Službu ocení zejména vlastníci většího počtu nemovitostí. Díky ní mohou ihned reagovat na nastalé změny, a předejít tak nechtěným zásahům do svých práv k nemovitosti. V extrémním případě dokáže služba pomoci předejít i “krádeži” nemovitosti. 

Popis služby
 
Služba sledování změn v katastru nemovitostí je zpoplatněnou službou.
 
Díky ní získají uživatelé ihned informace týkající se jejich nemovitostí nebo nemovitostí, k nimž mají jiná práva.
 
Informace o změnách přicházejí uživatelům:
-       e-mailem
-       nebo datovou schránkou
-       nebo krátkou textovou zprávou.
 
Těmito cestami získávají uživatelé informace o:
-       vyznačení plomby,
-       provedení vkladu,
-       provedení záznamu a zápisu poznámky.
 
Příklad zprávy zaslané pomocí SMS:
 
“CUZK: Vazeny zakazniku, mate novou zpravu cislo 987654321 tykajici se rizeni cislo V-4321/2020-222 Praha. Vice na https://ozs.cuzk.cz/OzsWAEWEB
 
Veškeré další podrobnosti k řízení získá uživatel přímo na katastrálním úřadu nebo pomocí přihlášení do webové aplikace, o které píšeme vzápětí.

 Minimum makléře: Sledování změn v katastru přehledně a detailně

Detailnější informace uživatel získá pomocí webové služby
 
 
Jedná se o nezávislou službu. Ocení ji ti, kteří mají věcné právo zapsané k velkému počtu nemovitostí.
 
Pokud se uživatel přihlásí do webových služeb, uvidí detailní informace např. k:
-       výzvě o doplnění,
-       přerušení řízení,
-       zastavení řízení,
-       zamítnutí návrhu,
-       vložení uživatele služby jako účastníka řízení.
 
Ta také nabízí funkci “Zapomenuté heslo”. Pomocí ní si může uživatel nechat zaslat nové heslo na předem uvedený kontakt.
 
Jak službu Sledování změn zřídit
 
Existují dvě možnosti:
-       ihned přes datovou schránku,
-       osobně na kterémkoliv katastrálním úřadu na počkání,
-       zasláním žádosti poštou na kterýkoliv katastrální úřad.
 
Vždy je nutné ověřit totožnost uživatele. Pokud zřízení neprobíhá přes datovou schránku, je nutné osobní prokázání totožnosti nebo ověřený podpis.
 
Kolik stojí Služba sledování změn?
 
Sazebník úplat naleznete přímo na stránkách Státní správy zeměměřictví a katastru zde.
 
Služba se aktivuje do 24 hodin po zaplacení úplaty.

 Minimum makléře: Sledování změn v katastru přehledně a detailně

Sledování společné části budovy
 
Nyní se budeme věnovat detailnější oblasti sledování změn, která se týká sledování změn společných částí budovy.
 
Uživatel dostává informace o všech nemovitostech, které jsou zařazeny mezi sledované. Tam spadají také společné části budovy a podíl na pozemku, na kterém budova stojí. Informace, které vlastníkovi chodí, se týkají nejen jeho spoluvlastnického podílu, ale také všech ostatních. Zároveň všichni ostatní vlastníci spoluvlastnických podílů registrovaní ke službě obdrží informace o změně vlastnických práv k jednotce jiného vlastníka.
 
Změna vlastníka jiné jednotky je však jediné, co služba zasílá. Nezasílá tedy informace o jiných změnách na cizích bytových jednotkách (např. zástavní právo). Výjimku mohou tvořit zápisy věcných břemen, pokud by vznik věcného břemene měl dopad na užitnou hodnotu nemovitosti. Příkladem může být např. vznik služebnosti stezky na funkčně souvisejícím pozemku nebo umístění osvětlení na zeď budovy.
 
Uživatel si proto může zvolit, zda tyto spoluvlastnické podíly vyřadí ze sledování, či je tam ponechá. Prakticky to znamená, že si vlastník ponechá ve sledování svoji jednotku, ale vyřadí z ní zasílání zpráv týkající se společných částí domu.
 
Katastr dále rozešle zprávu o zápisu poznámky k osobě vlastníka jiné jednotky, pokud se jedná o poznámku vyrozumění o zahájení exekuce k jednotce některého vlastníka v domě.
 
Katastr zprávy naopak nerozesílá, pokud se jedná o zápis navazující na poznámky ke konkrétní jednotce (např. poznámka o exekučním příkazu k prodeji nemovitosti). Tehdy dostávají zprávu jen vlastníci nemovitosti nebo ti, kteří k ní mají jiná práva.
 
Služba neoznamuje “změnu jiných údajů”
 
Změnou jiných údajů se rozumí např. změna způsobu užívání, např. z garáže na jiný prostor, z ateliéru na byt aj. Pro takovéto změny katastr nevyznačuje plombu, protože se nejedná o zápis práv. Tím pádem ani není zahájeno žádné řízení a odeslána zpráva.
 
Zdroje:
 
Základní informace o Službě sledování změn. Státní správa zeměměřictví a katastru [online]. 3.9.2020 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Sledovani-zmen/Sluzba-sledovani-zmen-v-katastru-nemovitosti.aspx
 
HOLÝ, Jaroslav. Služba sledování změn v katastru a nemovitost v bytovém spoluvlastnictví [online]. 3.9.2020 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/sluzba-sledovani-zmen-v-katastru-a-nemovitost-v-bytovem-spoluvlastnictvi-111755.html
 
 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: