Makléřovo minimum: tentokrát o pasportu stavby

Autor: Markéta Mazancová, datum: 26.6.2020
 
Pasport, na rozdíl od projektu, neslouží ke stavbě domu. Vypracovává se zpravidla k již postavené budově, která žádnou dokumentaci nemá. Vlastník se většinou pasportem začne zabývat až v momentě, kdy se stavbou potřebuje dále nakládat.
 
 

 Makléřovo minimum: tentokrát o pasportu stavby

Co je to pasport stavby?

Pasport stavby je zjednodušená stavební dokumentace. Její součást tvoří popis stavby či bytu a jejich jednotlivých konstrukcí. Povinnou součástí jsou také zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.
 
Pasport neslouží jako dokumentace, podle které by se dal postavit dům. Na rozdíl od projektu se pasport stavby dělá až po dostavění domu. V praxi často dokonce i mnohem později, a to i přes zákonnou povinnost každého vlastníka nemovitosti mít ke stavbě dokumentaci.

Z čeho se pasport budovy skládá?

Rozsah pasportu musí odpovídat Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Ve vyhlášce je uvedeno, co všechno musí zpráva obsahovat.
 
V případě domu musí zpráva obsahovat např.:
 
-       velikost zastavěné plochy,
-       technický popis stavby,
-       vyznačení obestavěného prostoru,
-       vyznačení půdorysu a řezu domu,
-       zakreslení do katastrální mapy,
-       vyznačení umístění domu na pozemku.
 
V případě bytu musí zpráva obsahovat např.:
-       půdorys bytu,
-       řez bytem,
-       umístění bytového domu.
 
V praxi se často postupuje tak, že se nejprve vznese dotaz na stavební úřad, co všechno musí pasport obsahovat. Podle toho se následně v požadovaném rozsahu zakreslí skutečný stav.
 
Výkresová dokumentace se obvykle zpracovává v měřítku 1:50 nebo 1:100.

Pasportizace stavby se dělá v okamžiku, kdy se stavbou potřebujete něco dělat

Pasport poslouží při:
-       legalizaci černé stavby, která není zapsaná v katastru nemovitostí,
-       návrhu rekonstrukce,
-       modernizaci nebo energetické optimalizaci stavby,
-       při jednání s úřady a dotčenými orgány,
-       prodeji nemovitosti,
-       pronajímání nemovitosti,
-       údržbě stavby,
-       odstraňování stavby,
-       řešení nesrovnalostí po digitalizaci katastru nemovitostí,
-       dokončení novostavby. Pasport poslouží tehdy, kdy se skutečná stavba odchýlila od původního projektu. Takový pasport bývá součástí projektu.

Kolik stojí pasport stavby

Cena pasportizace se obvykle stanovuje podle metrů čtverečních podlahové plochy. Cena za jeden metr čtvereční se odvíjí od konstrukčního a dispozičního provedení budovy.
 
Často se nacenění pasportu dělí do čtyř následujících skupin podle složitosti:
 
  1. Stavby s jednoduchým půdorysem pravidelného tvaru, podlahami v jedné úrovni, jednoduchým krovem, rovnými stropy a nezdobenými fasádami. Cena se pohybuje mezi cca 20-35,- Kč/m².
  2. Stavby s členitými půdorysy, minimálními výškovými rozdíly podlah, rovnými stropy trámovými, zčásti klenutými, nezdobnými fasádami a pravidelnými otvory. Cena se pohybuje mezi cca 30-60,- Kč/m².
  3. Stavby s nepravidelným půdorysem, nerovnými, trámovými nebo klenutými stropy, výškovými rozdíly podlah, lehce zdobenými fasádami, méně pravidelnými otvory a složitějším krovem. Cena se pohybuje mezi cca 40-70,- Kč/m².
  4. Nejnákladnější jsou nakonec stavby složitého nepravidelného půdorysu, s klenutými nebo nerovnými složitými trámovými stropy, podlahami v různých úrovních, nepravidelnými otvory, zdobnými detailními fasádami a složitými krovy. Cena se vyšplhá až na 60-110,- Kč/m².
 

Kdo může vypracovat pasport stavby

Zákon neukládá, kdo smí pasport vypracovat. Při dodržení všech náležitostí jej může zpracovat v podstatě kdokoliv, tedy i neautorizovaný laik. Přesto je lepší obrátit se na odborníka. Existují však dané výjimky, kdy smí stavební úřad vyžadovat autorizační razítko od autorizovaného inženýra, který se zaručí za správnost provedení technické zprávy a dokumentace. Jedná se o případy, kdy se žádá o související stavební povolení nebo demolici. 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: