Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočítá z kupní ceny bez DPH

Autor: Markéta Mazancová, 2.12.2019

DPH se stává součástí konečné ceny tehdy, pokud kupujete nemovitost od developera nebo od jiného subjektu zabývajícího se realitní činností. Před dvěma lety zaujala Finanční správa a Nejvyšší správní soud stanovisko, z něhož vyplývá, že DPH netvoří součást základu daně z nabytí nemovitosti.

Do kupní smlouvy vždy jednoznačně vyčíslete DPH

Finanční správa na svém oficiálním webu doporučuje: „Ve smlouvách týkajících se nabytí vlastnického práva k nemovité věci by měla být v zájmu dalšího jednoduchého výpočtu ceny sjednané vždy jednoznačně vyčíslena částka odpovídající DPH. Pro nabyvatele nemovité věci, který není v daném případě plátcem DPH, a zároveň poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí je tato informace nezbytná pro vyplnění daňového přiznání a správné stanovení základu daně případně zálohy na dani.“

 Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočítá z kupní ceny bez DPH

Kde je třeba výši DPH uvést

V případě, že je prodávající plátce DPH, uvede tuto skutečnost ve faktuře nebo ve smlouvě a zároveň vyčíslí přesnou výši DPH. Nezáleží přitom, zda je kupující plátcem či nikoliv.


Pokud prodávající není plátcem DPH, daň z přidané hodnoty se nikde nevyčísluje, tedy ani na daňovém dokladu a ani ve smlouvě. Na veškerých dokumentech souvisejících s prodejem nemovitosti bude uvedena jen jedna částka, která poslouží jako základ pro výpočet daně z nabytí nemovitosti.

Osvobození od DPH

Osvobozené plnění se děje v případě, kdy prodávající sice je plátcem DPH, ale na konkrétní případ se vztahuje výjimka daná zákonem. Mezi takové výjimky se řadí například prodej vybraných nemovitých věcí, jakými jsou inženýrské sítě či práva stavby.

Sazba DPH

Ke stavbám pro trvalé bydlení se vztahuje sazba 21 %, pro ostatní stavby a pro stavby pro sociální bydlení pak sazba 15 %.

Podání daňového přiznání

Tříměsíční lhůta na podání daňového přiznání začíná běžet vždy od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, v kterém byl proveden vklad nemovitosti. Zní to trochu krkolomně? Ukážeme si to na příkladu:

Katastr zapsal nemovitost například 20. března. Třetí měsíční lhůta začíná běžet 1. dubna. Podat tedy musíte do 30. června. 

Vyplnili jste daňové přiznání chybně? Finanční úřad vám přeplatek vrátí

Pokud se vám stalo, že v kupní smlouvě nebylo samostatně vyčísleno DPH a následně jste tedy odvedli státu daň z nabytí nemovitosti vyšší, stát vám přeplatek vrátí. O vrácení však musíte požádat, a to formou dodatečného daňového přiznání s novým nižším základem daně. Částka vám bude poukázána na bankovní účet.


Na podání dodatečného daňového přiznání máte tři roky. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. 

Zdroj:


Finanční správa [online].
24.11.2017 [cit. 2019-11-28]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/DPH-a-zaklad-DNNV-8875


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: